فارسی English

کالا خدمات هونام

لوازم جانبی و معرف های اسپکتروفوتومتر DR 6000

 
 

لوازم جانبی اسپکتروفوتومتر DR 6000

کد

شرح کالا

تعداد

2495402

سمپل سل شیشه ای 10ml مستطیلی

پک 2 عددی

2665902

سمپل سل شیشه ای  25 ml با خطوط نشانه 10 و 25 سی سی) مستطیلی)

پک 2 عددی

2612602

سمپل سل شیشه ای

   25ml با خطوط نشانه 10 و 25 سی سی مستطیلی

همراه با درب

پک 2 عددی

2427606

سمپل سل شیشه ای 10ml

دایره ای

پک 6 عددی

2401906

سمپل سل شیشه ای 25 ml با خطوط نشانه 10 و 20 و 25 سی سی)دایره ای)

پک 6 عددی

2095100

سمپل سل شیشه ای

1 سانتی متری مستطیلی

به همراه درب

پک 2 عددی

2624410

سمپل سل کوارتز

1 سانتی متری مستطیلی

به همراه درب

پک 2 عددی

 

انواع معرف ها برای اندازه گیری (منگنز، آمونیاک، کلر، نیترات، نیتریت و ....)

پک های 100 عددی و 1000 عددی

TNT820

Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test, ULR (1-60 mg/L COD)

اندازه ویال  13:mm

پک 25 عددی

TNT821

Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test, LR (3-150 mg/L COD)

 13mm اندازه ویال:

پک 25 عددی

TNT822

Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test, HR (20-1,500 mg/L COD)

اندازه ویال: 13 mm  

پک 25 عددی

TNT823

Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test, UHR (250-15,000 mg/L COD)

اندازه ویال: 13mm

پک 25 عددی

 

 

کلمات کلیدی

تلگرام