فارسی English

کالا خدمات هونام


کتاب ها

اطلس تصویری آزمایشگاه میکروبیولوژی

این اطلس تمام رنگی به عنوان مکمل دستورالعمل های آزمایشگاهی مقدماتی میکروبیولوژی در نظر گرفته شده است. این اطلس برای جایگزینی دستورالعمل های مذکور طراحی نگردیده است و هدف آن جایگزینی عملکرد واقعی تکنیک ها نیست بلکه عکس ها برای کمک به تفسیر بهتر نتایج ارائه شده اند.

ادامه
  • صفحه 1 از 1
  • «
  • 1
  • »
تلگرام