دریافت کاتالوگ

کمپانی HACH آمریکا

کمپانی Hach آمریکا در سال ۱۹۴۹ میلادی آغاز به کار نمود و هم اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان آنالایزر های آب مانند دستگاه های اندازه گیریPh و EC وDO ، اسپکتروفتومتر ، کدورت سنج ، دستگاه BOD، راکتور COD و.... در سطح جهان می باشد.
دریافت کاتالوگ

اسپکتروفتومتر و فتومتر

Source lamp Spectral bandwidth (nm)Wavelength range (nm)MODEL
Tungsten (VIS), Deuterium lamp (UV) 2 190 - 1100DR 6000
Tungsten (VIS)5320-1100DR 3900
Light Emitting Diode (LED) 15420-520-560-610DR 900
Light Emitting Diode (LED)15varies with model POCKET Colorimeter II

Ph و EC وDO متر رومیزی و پرتابل

TYPEPARAMETER MODEL
BENCHTOP METER pH/mV HQ411D
BENCHTOP METER SINGLE INPUT MULTI-PARAMETERHQ430D
BENCHTOP METER DUAL INPUT MULTI-PARAMETER HQ440D
PORTABLE METER pH/mV HQ11D
PORTABLE METER CONDUCTIVITY HQ14D
PORTABLE METER SINGLE INPUT MULTI-PARAMETER HQ30D
PORTABLE METER DUAL INPUT MULTI-PARAMETER HQ40D

BOD و راکتور COD

Technical dataMODEL
Heating programmes
Pre-programmed for 40°C, 100°C, 148°C and freely selectable
from 37-150°C, 1-480 min
LT 200
Six 492 mL bottles, 0 to 700 mg/L Selectable: 0 to 35, 0 to 70, 0 to 350, or 0 to 700 mg/L BOD (Biochemical Oxygen Demand)BOD TRAK II