دریافت کاتالوگ

کمپانی JENWAY انگلیس

کمپانی Jenway یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسپکتروفتومتر ، فلیم فتومتر و pH ,EC مترمی باشد.
دریافت کاتالوگ

فلیم فتومتر

TypeNO. of filterRangeMODEL
industrial5(Na,K,Li,Ca,Ba)0-199.9ppmPFP7
Clinical3( Na,K,Li)120 to 160 mmol/l Na
,0 to 10 mmol/l k
PFP7/C

اسپکتروفتومتر

bandwidthaccuracyresolutionrangeMODEL
5 nm±2 nm1 nm198-1000 nm7305
1.5 nm±1 nm0.1 nm190-1100 nm6715
8 nm±2 nm1 nm320-1000 nm6300